Mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą

Gerbiami klientai,
Teisės aktų gidas informuoja, kad mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalioja 2019-01-01.

Šiuo pakeitimu mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą. Taip pat nustatyta, kad tokiu atveju supaprastintą apskaitą gali tvarkyti juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.

Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas)
„3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Supaprastintą apskaitą gali pasirinkti:
1) gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla;
2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais;
3) pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir užpraeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų.“

Įstatymo 10 straipsnis papildytas nauja 9 dalimi:

(10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas)
„9. Pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens supaprastintą apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.“

Pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, pasirinkusiems supaprastintą apskaitą, nustatyta dar viena lengvata: vietoje metinių finansinių ataskaitų rinkinio jie gali rengti metinę ataskaitą.

Ši lengvata įtvirtinta:

– asociacijoms (Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nuo 2019-01-01);
– labdaros ir paramos fondams (Labdaros ir paramos fondų įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

Pažymėtina, kad aukščiau minėtos lengvatos netaikomos viešosioms įstaigoms.

Šaltinis: http://www.tagidas.lt/2018060103/